Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Masz pytania? Zadzwoń do nas:  695 605 930 lub napisz: [email protected]

ZAPEWNIAMY INDYWIDUALNĄ OBSŁUGĘ I FACHOWE DORADZTWO
BRAKUJE POSZUKIWANEGO PRZEZ PAŃSTWA PRODUKTU,
PROSIMY O KONTAKT,  PRZYGOTUJEMY INDYWIDUALNĄ OFERTĘ !!!

EPICKIE INSTALACJE DLA KAŻDEGO

Regulamin

Regulamin zakupów bergerka.com obowiązujący od 19.06.2018 r.
Bergerka.com to sklep internetowy, dostępny w domenie bergerka.com (zwany dalej „Bergerka.com”), prowadzony jest przez Bergerka Mariola Berger z siedzibą w Czekanowie przy ul. Środkowej 70, 63 – 410 Ostrów Wielkopolski, NIP: 7822116666, REGON: 369535181. Działalność gospodarcza jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki, (zwaną dalej „Bergerka Mariola Berger”), z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym: [email protected], za pośrednictwem dostępnych na stronie bergerka.com formularzy kontaktowych oraz telefonicznie pod numerem telefonu 695 605 930.
I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin sprzedaży zwany dalej „Regulaminem” dotyczy umów zawieranych poprzez stronę internetową  https://bergerka.pasaz24.pl/  pomiędzy Bergerka Mariola Berger z siedzibą w Czekanowie przy ul. Środkowej 70, 63 – 410 Ostrów Wielkopolski tel. 695605930, e-mail: [email protected] zwaną dalej Sprzedawca  a użytkownikami sklepu internetowego, zwanymi dalej Klientami, składającymi zamówienia na towary, których opis dostępny jest na stronie Sklepu.
2. Definicje:
Sklep – sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej https://bergerka.pasaz24.pl/
Klient -osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje zakupów w Sklepie.
Konsument - osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Towar –produkty oferowane na stronie Sklepu.
3. Opis towarów ze wskazaniem ceny nie stanowi oferty w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
II. Zamówienia
1. Wymagania techniczne, niezbędne do korzystania ze Sklepu:
- komputer lub inne urządzenie elektroniczne zapewniające łączność z siecią Internet,
- przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookies,
- adres poczty elektronicznej e-mail.
2. W celu złożenia zamówienia Klient dokonuje rejestracji na stronie internetowej Sklepu, tworząc indywidualne konto Klienta. Na potwierdzenie dokonania czynności rejestracji w Sklepie, Klient otrzymuje maila.
3. Przy tworzeniu konta Klienta, Klient podaje następujące dane: login, hasło, imię, nazwisko, adres e-mail, adres do wysyłki, numer telefonu, a w przypadku przedsiębiorcy również NIP i numer REGON. Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania Sprzedawca nie będzie miało możliwości realizacji zamówienia. Podczas tworzenia konta Klienta Klient akceptuje również treść Regulaminu.
4. Złożenie zamówienia przez Klienta następuje poprzez zalogowanie się na konto Klienta, skonfigurowania produktu, przeniesieniu towarów do koszyka, zaznaczenie ewentualnych bonów rabatowych, określenie sposobu płatności, potwierdzenie adresu do wysyłki, akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, wybór sposobu płatności oraz potwierdzenie złożenia zamówienia.
5. Złożenie zamówienia następuje po kliknięciu przycisków „ZAMAWIAM”, a następnie „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE”.
6. Zamówienie stanowi złożoną Sprzedawcy przez Klienta ofertę zawarcia umowy kupna-sprzedaży towaru za cenę podaną w opisie towaru oraz na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
7. Klient zobowiązany jest wypełnić wszystkie pola zgłoszenia rejestracyjnego oraz koszyka prawidłowo, tj. uzupełniając wszystkie niezbędne dane oraz podając dane zgodne ze stanem rzeczywistym.
8. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma automatycznie generowany e-mail „potwierdzenie przyjęcia zamówienia” przesyłany na adres e-mail podany na koncie Klienta wraz z:
a) aktywnym linkiem do Regulaminu, 
b) aktywnym linkiem, w który należy kliknąć, aby potwierdzić zamówienie, oraz
c) informacją o tym, że niniejszy e-mail stanowi oświadczenie woli Sprzedawcy o akceptacji oferty Klienta, złożone pod warunkiem kliknięcia przez Klienta w aktywny link zawarty w treści tego e-maila w ciągu 48 godzin od jego otrzymania.
Jeśli w ciągu 48 godzin od chwili złożenia zamówienia Sprzedawca nie otrzyma potwierdzenia zwrotnego wysyłanego poprzez kliknięcie w ten link, zamówienie nie będzie realizowane.
9. Jeśli dane zawarte w e-mailu są nieprawidłowe, Klient w ciągu 24 godzin od otrzymania potwierdzenia zamówienia powinien skontaktować się ze Sprzedawcą wysyłając na adres e-mail: [email protected] informację z prośbą o poprawienie danych.
10. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia stanowi oświadczenie woli Sprzedawcy o akceptacji oferty Klienta, składane pod warunkiem kliknięcia przez Klienta w aktywny link zawarty w treści potwierdzenia przyjęcia zamówienia w ciągu 48 godzin od jego otrzymania.
11. Umowa zawierana jest w języku polskim.
12. Sprzedaż realizowana jest jedynie na terytorium Polski. Jeśli Klient chce zamówić towar poza terytorium Polski powinien skontaktować się bezpośrednio na adres : [email protected]
13. Jeśli towar zamówiony przez Klienta nie jest dostępny, Sprzedawcy niezwłocznie (nie później jednak niż w ciągu 10 dni roboczych) poinformuje o tym Klienta. Sprzedawca dokona zwrotu całej otrzymanej od Klienta sumy pieniężnej lub po ustaleniu z Klientem dokona realizacji zamówienia w najbliższym możliwym terminie.
III. Ceny
1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Cena zamówionego towaru, ewentualne opłaty oraz całkowita wartość zakupu znajdują  się w koszyku oraz  na zamówieniu.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub warunków akcji promocyjnych.
4. Zapłata ceny następuje w zależności od wyboru Klienta:
- przelewem na konto bankowe Sprzedawcy;
- przy odbiorze w formie płatności za pobraniem;
- za pomocą płatności elektronicznych,
IV. Realizacja zamówień
1. Klient może składać zamówienia przez całą dobę. Zamówienia realizowane są w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8 do 16.
2. Wszystkie produkty dostępne w bergerka.com są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, z zastrzeżeniem produktów tzw. outletowych, których ewentualne wady i uszkodzenia ujawnione są w opisie danego produktu. Niezależnie od powyższego, wszystkie produkty w bergerka.com  zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
3. Na czas realizacji zamówienia składa się czas przygotowania przesyłki oraz czas dostawy.
4. Czas przygotowania przesyłki wynosi:
- do 5 dni roboczych w przypadku  towaru dostępnego.
W zależności od wyboru sposobu płatności rozpoczyna się:
- w przypadku płatności przelewem: w najbliższym dniu roboczym następującym po dniu zapłaty, przy czym dniem zapłaty ceny jest dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy kwotą stanowiącą równowartość ceny zamówionego Towaru wraz z ewentualnymi kosztami przesyłki;
- w przypadku płatności za pobraniem: w najbliższym dniu roboczym następującym do dniu otrzymania potwierdzenia zamówienia.
5. Termin dostawy rozpoczyna się wraz z wysłaniem towaru.
6. Dostawa odbywa się za pomocą firmy kurierskiej. Wszelkie informacje na temat dostawy, w tym czas dostawy znajdują się w e-mailu zawierającym potwierdzenie zamówienia.
7. Koszty dostawy zamówień doręczanych na terytorium Polski ponosi Sprzedawca
8. Do każdej przesyłki dołączana jest paragon lub faktura VAT.
9. Firma kurierska podejmuje 2 próby dostarczenia towaru. Po drugiej nieudanej próbie dostarczenia towaru, Towar zostaje odesłany do Sprzedawcy. Jeśli Klient zamówi ponownie taki sam towar, Sprzedawcy może naliczyć koszty przesyłki bez względu na wartość zamówienia.
1. Podczas odbioru przesyłki Klient powinien sprawdzić w obecności kuriera stan opakowania zewnętrznego i zamówionego towaru. W przypadku uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody w dwóch egzemplarzach, podpisanych przez Klienta i kuriera. Jeżeli po wydaniu przesyłki ujawnił się ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, kurier ustala stan przesyłki na żądanie Klienta zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki. Telefon kontaktowy do Działu Obsługi Klienta przewoźnika znajdują się w zakładce „KONTAKT”.
11. Tryb postępowania w przypadku uszkodzeń przesyłki podczas transportu określa Ustawa dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe.
12. W przypadku stwierdzenia szkody wynikłej podczas transportu z winy firmy kurierskiej, uszkodzony  towar należy wraz z protokołem szkody oraz dowodem zakupu odesłać na adres Sprzedawcy.
V. Dane osobowe
1. Zgodnie z art 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 poz.1128 z późniejszymi zmianami ) informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bergerka Mariola Berger z siedzibą w Czekanowie przy ul. Środkowej 70, 63 – 410 Ostrów Wielkopolski tel. 695605930
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Państwa zamówienia lub do uczestnictwa w promocjach, na które została wyrażona akceptacja. Administrator może korzystać z usług specjalistycznych firm (podwykonawców w szczególności firm kurierskich, firm realizujących płatności elektroniczne itp.) w celu realizacji zamówienia oraz korzystania ze sklepu elektronicznego. Podwykonawcy będą mieć dostęp wyłącznie do tych danych, które są niezbędne do realizacji Państwa powyższych celów,
3) posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia,
4) podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym zastrzeżeniem że jest niezbędne do zamówienia Towaru lub uczestnictwa w promocjach, w razie braku podania danych osobowych niemożliwe jest skuteczne wykonanie powyższych celów.
2. Klient oświadcza, że został poinformowany o przysługujących mu na podstawie przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych uprawnieniach, a w szczególności:- prawie do wglądu do jego danych oraz ich aktualizowania i poprawiania oraz usunięcia;- adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych; - przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,- dobrowolności podania danych.
VI. Odstąpienie od umowy
1. Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dnia od daty objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Odstąpienie może nastąpić poprzez wypełnienie oświadczenia o odstąpieniu dołączonego do towaru oraz dostępnego na stronie internetowej Sklepu i odesłanie Sprzedawcy oświadczenia:
- e-mailem na adres [email protected],
- oryginału wypełnionego i podpisanego oświadczenia przesyłką pocztową na adres: Sprzedawcy Bergerka Mariola Berger z siedzibą w Czekanowie przy ul. Środkowej 70, 63 – 410 Ostrów Wielkopolski. Do zachowania powyższego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu do Sprzedawcy najpóźniej w ostatnim dniu czternastodniowego terminu. Odesłanie oryginału dowodu zakupu wraz z oświadczeniem o odstąpieniu lub z odsyłanym towarem spowoduje usprawnienie procesu realizacji zwrotu.
2. Zwracany towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
3. Zwrot Towaru przez Konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarcza odesłanie Towaru przed upływem ostatniego dnia terminu. Towar powinien zostać wysłany na adres Sprzedawcy : Czekanów ul. Środkowa 70, 63 – 410 Ostrów Wielkopolski . Koszty wysyłki zwrotnej jest na po stronie zwracającego towar.. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych „za pobraniem”.
4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:
1) umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb;
2) umowy w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
3) w pozostałych wypadkach o których mowa w art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).
5.Sprzedawca dokona zwrotu pełnej ceny towaru, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Konsument może wyrazić swoją zgodę w tym względzie w szczególności w treści oświadczenia o odstąpieniu. Wraz z pełną ceną towaru,
6. Sprzedawca ma prawo, według własnej woli, wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. W wypadku braku takiej decyzji Sprzedawca, zwróci ono dokonane przez Konsumenta płatności w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy.
7. Jeżeli Klient dokonuje zwrotu towarów, do których zwrotu nie jest uprawniony lub które nie znajdują się w stanie określonym w punkcie 2 powyżej, bez opłacenia przesyłki lub w inny sposób nie spełni wymogów skutecznego odstąpienia od umowy, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odrzucenia zwrotu towarów i odmowy zwrotu ceny.
Witryna stworzona na platformie